1. Zleceniodawca w dniu montażu mebli powinien udostępnić ekipie montażowej opróżnione i zabezpieczone pomieszczenie, w którym mają zostać zamontowane meble. Ponadto zalecamy oczyszczenie i zabezpieczenie drogi prowadzącej do pomieszczenia, w którym będą montowane meble.
 2. Termin realizacji zlecenia określony jest w umowie. Dokładny termin montażu (dzień, godzina) ustalany zostaje za porozumieniem stron. Montaże odbywają się w dni robocze, w godzinach 8-16.
 3. W wyjątkowych okolicznościach termin wykonania mebli może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Zleceniobiorca ma obowiązek powiadomić wcześniej Zleceniodawce o zaistniałych okolicznościach i powiadomić go o nowym terminie wykonania oraz montażu mebli. Nowy termin jest ustalany w porozumieniu ze Zleceniodawcą.
 4. Przesunięcie terminu montażu na termin późniejszy może nastąpić na życzenie Zleceniodawcy, pod warunkiem dokonania zapłaty za meble w terminie określonym w umowie. Chęć zmiany terminu montażu należy zgłosić drogą telefoniczną, mailową lub osobiście nie później niż na tydzień przed ustalonym w umowie terminie montażu.
 5. W przypadku niepowiadomienia Zleceniobiorcy o zmianie daty montażu naliczona zostaje kwota za nieuzasadniony przyjazd ekipy montażowej w wysokości 20% kwoty montażu i transportu.
 6. Pomieszczenie, w którym mają zostać zamontowane meble wraz z podejściami instalacyjnymi w dniu montażu musi być przygotowane zgodnie z projektem i dokumentacją techniczną.
 7. Zleceniodawca jest zobowiązany do powiadomienia ekipy montażowej o umiejscowieniu instalacji oraz wszelkich ewentualnych wadach ukrytych wynikających z nieodpowiedniego wykończenia wnętrza i instalacji (wod-kan, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej).
 8. Wszelkie zmiany wprowadzone po podpisaniu umowy i wpływające na zmianę projektu (np. zmiana rodzaju i wielkości sprzętu AGD, dokładanie ścianek z gipsu, obniżenie sufitu itp.) muszą być konsultowane ze Zleceniobiorcą i wprowadzone aneksem do umowy. Wprowadzenie takich zmian bez wcześniejszego powiadomienia o tym Zleceniobiorcy spowoduje obciążenie Zleceniodawcy kosztami wynikającymi z konieczności dokonania zmian w meblach.
 9. Na skutek zdarzeń losowych lub w przypadku uszkodzenia elementu zabudowy w trakcie montażu przez ekipę montującą, Zleceniobiorca zobowiązuje się do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany w najbliższym możliwym terminie.
 10. Cena montażu obejmuje wnoszenie mebli do drugiego piętra. Wnoszenie mebli na piętra wyższe jest dodatkowo płatne lub po wcześniejszym porozumieniu ze Zleceniobiorcą może zostać włączone bezpłatnie w cenę montażu.
 11. Zleceniobiorca nie odpowiada za: a. ściany, podłogi, sufity, wnęki okienne, futryny itp. – odchylenia, czyli wypukłości, wklęsłości, brak pionów, poziomów, kątów itp., – niedostateczną grubość ścian, na których mają zostać zawieszone meble, – regipsy oraz brak wzmocnień pod meblami wiszącymi, – ukryte wady znajdujące się zarówno w jak i pod strukturą materiałów wykończenia wnętrz. b. płytki ceramiczne łącznie z fugami – ich jakość oraz niedostateczną przyczepność do podłoża, c. instalacje – wykonane w sposób nieprawidłowy, przede wszystkim wykonane niezgodnie z normami i odpowiednimi przepisami budowlanymi, – ich nieprawidłowe działanie. i ich wpływ na zabudowę meblową.
 12. Sprzęt AGD zakupiony u Zleceniobiorcy jest wbudowywany w meble bezpłatnie. Za sprzęt AGD zakupiony indywidualnie przez Zleceniodawce obowiązuje opłata za wbudowanie w meble uzgadniana podczas rozmów ze Zleceniobiorcą.
 13. Montaż mebli nie obejmuje podłączeń wodnych, kanalizacyjnych, wyciągowo-wentylacyjnych, elektrycznych oraz gazowych (podłączenia muszą być wykonane przez montera z uprawnieniami).
 14. Montaż wykonywany przez ekipę montażową obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia, wyszczególnione w załączniku do umowy.
 15. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu mebli w przypadku gdy pomieszczenie charakteryzuje się wadami uniemożliwiającymi prawidłowy montaż mebli. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Zleceniobiorca naliczy kwotę w wysokości 20% kwoty montażu tytułem przestoju ekipy montażowej.
 16. Montaż mebli nie obejmuje wyrównania ewentualnych nierówności ścian, podłóg i sufitów w miejscu montażu mebli. Szczeliny do 6mm pomiędzy ścianą a zabudową maskowane są uszczelniaczem akrylowym na życzenie Zleceniodawcy.
 17. Przed montażem należy się upewnić, że w kuchni nie pozostały żadne przedmioty i usunąć wszystkie stare meble oraz pozostałości po remoncie.
 18. Odbiór montażu i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego jest równoznaczne z akceptacją jakości wykonanej usługi.

Bardzo Państwa prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami montażu i spełnienie określonych wymogów, aby uniknąć późniejszych nieporozumień.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Pinterest
Instagram