Zleceniobiorca zapewnia dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie wykonanych na indywidualne zamówienie mebli w standardzie wykonania zgodnym z normą zakładową
(sporządzoną na podstawie polskich norm PODSTAWIE POLSKICH NORM PN-EN 1116:2018-04, PN-EN 14749:2007; PN-EN ISO 12543-5 , PN-EN ISO 12543-6)
W przypadku wystąpienia wady Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia gwarancyjnego w okresie 24 miesięcy od dnia zakupu pod warunkiem dotrzymania przez Zleceniodawcę określonych zasad użytkowania mebli zgodnie z ich przeznaczeniem.

1. W przypadku stwierdzenia wady Zleceniodawca ma obowiązek dokonać zgłoszenia reklamacyjnego na piśmie na adres: Goncarzewy 1a, 86-014 Sicienko. Zgłoszenie takie powinno zawierać:

– numer kontaktowy, dane miejsca zamontowania mebli, dane na które ma być kierowana korespondencja, dane zgłaszającego,
– dokładny opis stwierdzonej wady, wraz ze zdjęciami,
– fakturę wraz z protokołem odbioru,
– datę stwierdzenia wady.

2. Zleceniobiorca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i wykona jedną z poniższych czynności:

– wystąpi o uzupełnienie dokumentów,
– uzna reklamację i uzgodni termin naprawy wadliwego towaru,
– oddali reklamację i poda uzasadnienie.
– w razie wątpliwości ustali termin oględzin.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, w przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Zleceniobiorcy usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę wykonuje się u Zleceniodawcy w przypadku wad nie wymagających wysłania do producenta. W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych zastrzega się wymontowanie elementu na czas naprawy. Zleceniodawca zostanie jednak poinformowany o przewidywanym czasie naprawy reklamowanego elementu.

W przypadku gdy reklamowany element jest produkowany fabrycznie, Zleceniobiorca odeśle element do producenta. W przypadku gdy niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji lub sprowadzenie nowego towaru termin na usunięcie wady może ulec wydłużeniu.

4. W przypadku reklamacji towaru zakupionego bez usługi montażu, po uznaniu zasadności reklamacji Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć reklamowany towar do zakładu Zleceniobiorcy.

5. Wady jawne polegające na uszkodzeniach mechanicznych Zleceniodawca zobowiązany jest zgłosić podczas odbioru mebli, w czasie sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w powyższym terminie zostanie uznane jako akceptację stanu dostarczonych mebli.

6. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, w przypadku gdy przedstawiciel Zleceniobiorcy zgłosił się u Zleceniodawcy w uzgodnionym terminie celem dokonania oględzin lub załatwienia reklamacji, a nie mógł tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.

Jeżeli Zleceniobiorca dwukrotnie uniemożliwił dokonanie oględzin lub naprawy uważa się, że odstąpił od wszelkich roszczeń.

7. Gwarancją nie są objęte:

– różnice ilościowe bądź jakościowe oraz wady widoczne, które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia mebli i nie zostały zgłoszone podczas sporządzania protokoły zdawczo-odbiorczego,

– usterki powierzchni nieistotne dla użytkownika mebli i całkowicie niewidoczne po zamontowaniu zabudowy,

– listwy led,

– wady i uszkodzenia mebli wynikłe z:

* użytkowania mebli i urządzeń niezgodnego z zasadami określonymi przez producentów,

* braku konserwacji lub użycia niewłaściwych środków konserwujących,

* odbarwienia frontów wystawionych na bezpośrednie i długotrwałe działanie promieni słonecznych,

* uszkodzenia mechanicznego (uderzenia, otarcia itp.),

* długotrwałego kontaktu z wodą (zalanie),

* bezpośredniego zetknięcia z ogniem lub silnie rozgrzanym przedmiotem,

* nadmiernego przeciążenia,

* samodzielnego demontażu i montażu przez osoby do tego nieuprawnione.

8. Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów jak np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej ich usłojenie, zróżnicowana struktura lub naturalne przebarwienie, a także niewielkie rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów.

9. Usługom serwisowym nie podlegają czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie (jak np. wymiana żarówki, regulacja zawiasów i szuflad, dokręcenie poluzowanej śruby)

10. Część oferowanych frontów meblowych wykonanych jest z drewna litego i okleiny naturalnej. Cechami drewna są niejednolitość faktury, zróżnicowana struktura, przebarwienia oraz sęczki. Te charakterystyczne właściwości dla materiału pochodzenia naturalnego, odróżniają drewno od tworzyw wytwarzanych sztucznie i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Również obrzeża PCV mogą odbiegać strukturą i odcieniem od płyt wiórowych laminowanych używanych do produkcji mebli, co jest spowodowane używanymi przez producentów technologiami.

11. Z powodów niezależnych od Zleceniobiorcy, niektóre elementy takie jak np. kolor czy rodzaj blatu lub frontu może zostać wycofany ze sprzedaży przez producenta. W takim przypadku (przy reklamacji uznanej), Zleceniodawca ma prawo wybrać substytucyjny materiał z aktualnej oferty Zleceniobiorcy

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Pinterest
Instagram